அகராதி


Topic Replies Activity
காட்டைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் 3 June 21, 2019
நிலங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதன் பொருள் 6 May 20, 2019
யானையின் வேறு பெயர்கள் 3 May 10, 2019
சூரியனின் வேறு பெயர்கள் 3 April 28, 2019
கடல் வேறு பெயர்கள் 5 April 25, 2019