குறுநாவல் பரிசுப் போட்டி


நீயென் தெரிவின் கர்வம் என்னை ஆளவந்த தேவதை மந்திரமென்ன மங்கையே உனக்காக நான் இருப்பேன் கண்ணாளனின் கண்மணியே இசையின் மலரானவன் உன்னிடத்திலே உயிரானவளே காதலை சொன்ன கணமே தேடி வந்த சொர்க்கம் காதல் அரண் புயலின் புன்னகை என் கோடையில் மழையானவள் காதல் மட்டும் புரிவதில்லை
Topic Replies Activity
15. உனக்காக நான் இருப்பேன் 5 January 26, 2020
காதலை சொன்ன கணமே 12 (நிறைவுப் பகுதி) 25 November 21, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 12 8 November 20, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-13 (நிறைவுப் பகுதி) 9 November 20, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-7 4 November 20, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-4 2 November 19, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-2 2 July 26, 2019
குறுநாவல் பரிசுபோட்டி முடிவுகள் 9 June 27, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 6 4 June 21, 2019
16.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!! 17 June 18, 2019
மந்திரமென்ன மங்கையே -18(நிறைவு ) 13 June 15, 2019
காதலை சொன்ன கணமே 1 11 June 1, 2019
உயிரானவளே 1 1 February 21, 2019
உன்னிடத்திலே 1 6 May 24, 2019
இசையின் மலரானவன் (இறுதி அத்தியாயம்) 9 May 23, 2019
1.கண்ணாளனின் கண்மணியே!! 6 May 20, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 11 5 May 19, 2019
12.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!! 3 May 17, 2019
5.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!! 3 May 17, 2019
2.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!! 6 May 17, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 4 3 May 17, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 7 3 May 17, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 8 3 May 17, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 9 5 May 17, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 3 3 May 17, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை!!! teaser 3 May 17, 2019
11.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!!I 3 May 17, 2019
4.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!! 3 May 17, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-1 4 May 17, 2019
உன்னிடத்திலே...-3 3 May 17, 2019