குறுநாவல் பரிசுப் போட்டி


உன்னிடத்திலே நீயென் தெரிவின் கர்வம் மந்திரமென்ன மங்கையே இசையின் மலரானவன் காதலை சொன்ன கணமே புயலின் புன்னகை கண்ணாளனின் கண்மணியே உனக்காக நான் இருப்பேன் என்னை ஆளவந்த தேவதை காதல் அரண் என் கோடையில் மழையானவள் காதல் மட்டும் புரிவதில்லை உயிரானவளே தேடி வந்த சொர்க்கம்
Topic Replies Activity
புயலின் புன்னகை 20 1 October 8, 2019
புயலின் புன்னகை 19 1 October 7, 2019
புயலின் புன்னகை 18 1 October 5, 2019
புயலின் புன்னகை 17 1 October 4, 2019
புயலின் புன்னகை 16 1 September 10, 2019
புயலின் புன்னகை 15 1 September 9, 2019
புயலின் புன்னகை 14 1 September 7, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-13 (நிறைவுப் பகுதி) 8 July 26, 2019
என் கோடையில் மழையானவள்-2 2 July 26, 2019
குறுநாவல் பரிசுபோட்டி முடிவுகள் 9 June 27, 2019
நீயென் தெரிவின் கர்வம் 10 27 June 24, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 12 7 June 21, 2019
காதல் மட்டும் புரிவதில்லை 6 4 June 21, 2019
16.கண்ணாளனின் கண்மணியே!!! 17 June 18, 2019
மந்திரமென்ன மங்கையே -18(நிறைவு ) 13 June 15, 2019
நீயென் தெரிவின் கர்வம் 5 12 June 13, 2019
நீயென் தெரிவின் கர்வம் 2 17 June 13, 2019
நீயென் தெரிவின் கர்வம் 3 14 June 13, 2019
புயலின் புன்னகை 13 16 June 5, 2019
காதலை சொன்ன கணமே 12 (நிறைவுப் பகுதி) 23 June 2, 2019
காதலை சொன்ன கணமே 1 11 June 1, 2019
உயிரானவளே 1 1 February 21, 2019
நீயென் தெரிவின் கர்வம் 1 18 May 31, 2019
காதல் அரண் Final 20 May 31, 2019
காதல் அரண் 10 6 May 31, 2019
காதல் அரண் 6 6 May 31, 2019
காதல் அரண் 3 4 May 31, 2019
காதல் அரண் 2 6 May 31, 2019
காதல் அரண் 1 9 May 31, 2019
என்னை ஆளவந்த தேவதை 9 12 May 26, 2019